چرايي و ضرورت تحصيل و پژوهش در فلسفه و عرفان اسلامي

چرايي و ضرورت تحصيل و پژوهش در فلسفه و عرفان اسلامي

چرايي و ضرورت تحصيل و پژوهش در فلسفه و عرفان اسلامي

چرایی و ضرورت تحصیل و پژوهش در حکمت و فلسفه اسلامی، اولین دوره آموزشی از سیر تحصیل و پژوهش در فلسفه و عرفان اسلامی است. استاد علی امینی‌نژاد، بحث سیر تحصیل را در سه دوره مطرح خواهد کرد: ۱- چرایی و ضرورت تحصیل و پژوهش در حوزه حکمت و عرفان اسلامی ۲ – مجموعه آداب و شرایط تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان اسلامی ۳- سیر تحصیل و مطالعه فلسفه و عرفان اسلامی . دوره‌ای که پیش روی شماست، در بحث چرایی و ضرورت تحصیل و پژوهش در حوزه حکمت و عرفان اسلامی، کارکردها و ضرورت مطالعات عرفانی اسلامی بررسی می‌شود. تمرکز دوره روی چهار محور اصلی زیر است:

نکته اول: کارکرد ذاتی عرفان و حکمت اسلامی

نکته دوم: تأثیر مطالعات حکمت پژوهانه راجع به فهم دین و دین‌پژوهی

نکته سوم: کمک و تقویت به شاخه دانشی کلام

نکته چهارم: تأثیر حکمت اسلامی در تمدن سازی در حوزه علوم انسانی اجتماعی

 

 

 

 

اساتید